Hormoni in du evne motnje

Cyclothymia se prena¹a kot majhna du¹evna motnja, imenovana tudi depresivno stanje, ki pa obièajno ne zahteva farmakolo¹kega zdravljenja. Ciklotimija je pogosto primerljiva z distimijo, vendar sta obe du¹evni motnji precej razlièni.

Du¹evne

Pozicioniranje strani knjig

Za vzpostavitev posebne spletne strani, na kateri se bodo lahko seznanili z lastno ponudbo, pa tudi o vseh pomembnih dogodkih podjetja, so opredeljeni ¹tevilni razlièni tipi podjetij, da bi se lahko

Led svetilka 70 cm

V bli¾nji tr¾nici se LED svetilke in LED linije svetilk ¹e bolj igrajo in vse pogosteje nadome¹èajo tradicionalne linearne fluorescenène sijalke, ki se poèasi premikajo s polic. Zakaj se svetlobne ¾arnice

Koveki s titanskimi kolesi

©e posebej med poèitnicami imate radi predmete, kot so kovèek na kolesih ali turistièni nahrbtnik 55l. Ni vam treba nositi, zato potrebujete veliko manj moèi, da bi jo preva¾ali iz nekega

Vakuumski posodi vacuumsaver flavia 10pcs

Verjetno je bil vsak od nas odvisen od dejstva, da so bili mesni izdelki, ki smo jih kupili, skoraj sve¾i za nov dan, tako kot pri nakupu. Ali je res ¹e

Avtomatizacija dejavnosti oken

Dejavnost podjetij se je skozi leta spreminjala. Razvila se je raèunalni¹ka industrija, kasneje IT industrija. Imel je enak izjemen dobièek za izvajanje podjetij. Ljudje so zaèeli z dobrimi re¹itvami in izbolj¹ali

Proizvodni obrat libet go cicicino

Vsak industrijski ali proizvodni obrat, ki je izpostavljen nevarnosti eksplozije, je kraj, kjer je treba sprejeti posebne previdnostne ukrepe. Zanemarjanje tako pomembnega elementa varnosti pri delu lahko pozabi na po¾ar, povezan

Depresija in tesnoba

Ne moremo prikriti, da bodo vsi - v vsebini - èloveka na¹li veè kot en trenutek, ko bomo prejeli ne zelo dobro in celo zelo malo. Vèasih pa je le rahla

Blagajna kaj je

Ne obstajate ali potrebujete blagajno v va¹em podjetju? Preverite! Obveznost registracije prodaje na blagajni praviloma velja za podjetnike, ki opravljajo prodajo blaga ali storitev glede na polo¾aj fiziènih oseb (ne podjetij.

Odlok

Sprejemanju odloeitev o kapitalskem trgu

Prekomerno znanje lahko ote¾i sprejemanje dobrih odloèitev. Ko se podatkovni niz ustavi ¹e veèji, je te¾je najti kljuène podatke v njem. Poleg tega zbiranje nepotrebnih podatkov poveèuje stro¹ke. Potrebno ogla¹evanje je