Modul remaja program

Program Optima je mre¾a ¹tevilnih povezanih modulov, ki delujejo na podlagi te baze podatkov. Odvisno od specifiènosti posameznega podjetja se lahko moduli prosto zdru¾ujejo. Program poteka v ozadju omre¾ij Microsoft Windows (mo¾no delo z enim uporabnikom in v on-line razredu (Microsoft Internet Explorer 7.0 ali novej¹i.

Snail Farm

Program Optima deluje samo na osnovi Microsoft SQL Server 2005, 2008 ali 2008 R2 (razlièica 2000 ni podprta. Med namestitvijo se seznanite z dodatnimi zahtevami za konfiguracijo raèunalni¹ke strojne opreme in vsebino samostojne licence. Kadrovski sistem je namenjen povpreènim in srednje velikim podjetjem. Odlièno deluje z drugimi moduli, kot so izdajanje raèunov, upravljanje in trgovanje z revijo. Omogoèa:- registracija zaposlenih,- poravnava plaèil ob upo¹tevanju odsotnosti, nadur, \ t- preverjanje odsotnosti delavca, dni dopusta,ustvarjanje popravkov delovnih seznamov,- poravnava pogodb, \ t- obraèunavanje odsotnosti v kombinaciji s star¹evskim dopustom, star¹evskega dopusta, drugega dopusta iz urada za rojstvo otroka, \ t- razdelitev plaèila plaèila v gotovini in prenosi s specifikacijo ustreznega banènega raèuna, \ t- poravnava pogodb s tujci, \ t- izraèun in tiskanje davènih napovedi, \ t- ustvarjanje dokumentov o èlove¹kih virih kot pogodbe o zaposlitvi, dopolnitve pogodb,- priprava informacij za PFRON in pomo¾nih izpisov za DEK-II in DEK-I-0,- arhiviranje kadrovskih obrazcev,- poravnava prejemkov zaposlenih v tujini.Modul za izplaèilo plaè ima dodatno slu¾bo, kot so storitve za posojila in posojila. Lahko se integrira s skupino Comarch ERP XL s sistemom Comarch ERP Altum z mobilnimi aplikacijami: Comarch ERP e-Pracownik in mobilna flota Comarch ERP. Pravilna uvedba informacij v telo Optima bo zagotovila organizacijo kadrovske slu¾be in sekretariata. Modul sodeluje z naèrtom plaènika, ki bo omogoèal poravnavo z ZUS.